Правилници и пословници Предшколске установе „Лабуд Пејовић“

Пословник о раду васпитно-образовног већа

Пословник о раду Комисије за избор директора 18

Пословник о раду Управног одбора

Посоловник о раду Савета родитеља

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о дисциплинском поступку

Правилник о коришћењу службених мобилних телефона

Правилник о коришћењу службеног возила и сопственог возила у службене сврхе

Правилник о организацији и спровођењу пописа

Правила понашања у предшколској установи

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у ПУ Лабуд Пејовић 2016

Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у ПУ Лабуд Пејовић

Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности деце

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о усливима за упис, пријем и испис деце